De MR van de school bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die het schoolbeleid bespreken met de directie. De leden van de MR worden door de ouders van leerlingen en de leerkrachten gekozen en vertegenwoordigen de belangen van alle leerlingen, ouders en leerkrachten.Dit is het jaarverslag 2018-2019 dd 09-09-2019 Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht voordat een besluit genomen wordt. Er wordt o.a. gesproken over personeelszaken, beleid van de school, organisatie van de school, financiën en passend onderwijs. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data voor dit schooljaar zijn:
Maandag 9 september van 18.30 – 20.00 uur Notulen van de vergadering
Maandag 4 november van 18.30 – 20.00 uur vervallen
Maandag 9 december van 18.30 – 20.00 uur Notulen van de vergadering
Maandag 3 februari van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 23 maart van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 18 mei van 18.30 – 20.00 uur
Dit is de MR van de IJdoornschool. MR 2019De leden van onze MR zijn:Oudergeleding Dhr. R. Moumli Dhr. K. Sener Mevr. A. Turkmen Personeelsgeleding: Mevr. M. Deinum Mevr. M. Grzankowska Mevr. B. Veldhuis Voorzitter: dhr. R. Moumli Secretaris: mevr. B. Veldhuis Als u vragen of opmerkingen heeft om in de MR te (laten) bespreken, dan kunt u mailen naar: mr@ijdoornschool.nl