De MR van de school bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die het schoolbeleid bespreken met de directie. De leden van de MR worden door de ouders van leerlingen en de leerkrachten gekozen en vertegenwoordigen de belangen van alle leerlingen, ouders en leerkrachten.
Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht voordat een besluit genomen wordt. Er wordt o.a. gesproken over personeelszaken, beleid van de school, organisatie van de school, financiën en passend onderwijs. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

Dit is de MR van de IJdoornschool.
[Foto volgt spoedig]
2023-2024 » De leden van onze MR zijn:
Oudergeleding
Dhr. R. Moumli
Dhr. S. Mourabet
Mevr. S. el Ouahabi

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Deinum
Mevr. D. van Meetelen
Mevr. S. Valk

Voorzitter: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. M. Deinum

Als u vragen of opmerkingen heeft om in de MR te (laten) bespreken, dan kunt u mailen naar: mr@ijdoornschool.nl